Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en service voor u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er halfjaarlijkse controles plaatsvinden, waarbij ten minste eens in de drie jaar röntgenfoto’s worden gemaakt. Verder krijgen de kinderen extra aandacht. Zij komen, indien nodig, langs voor poetsles waarbij de tanden en kiezen ook gekleurd worden. Hierdoor is goed te zien welke delen goed gepoetst worden en welke delen nog wat extra aandacht verdienen.

Loepbril en operatiemicroscoop

De tandartsen en mondhygiënist maken allen gebruik van een loepbril. Zo kunnen we alles goed bekijken in de mond, en hebben we optimaal zicht (en licht) om nog zorgvuldiger te kunnen werken. Bij wortelkanaalbehandelingen wordt er gebruik gemaakt van een operatiemicroscoop.

Bij- en nascholing

Zowel de tandartsen, mondhyiënistes als de preventieassistentes gaan geregeld op cursussen. Zo hebben alle preventieassistentes cursussen gevolgd waardoor zij bevoegd zijn voor het verwijderen van tandsteen, het maken van röntgenopnames en het geven van verdoving. Daarnaast worden er ook cursussen gevolgd met het hele team. Er is verscheidene malen deelgenomen aan teambuilding cursussen. Tevens vindt er ieder jaar een reanimatie en AED cursus plaats voor het voltallige personeel.

De tandartsen zijn aangesloten bij het KRT, het Kwaliteitsregister Tandartsen. Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Kort samengevat luiden deze:
– De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
– De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
– De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
– De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
– De tandarts spreekt Nederlands.

HKZ kwalificatie

Iedere twee jaar vindt er een controle plaats of wij volgens de opgestelde protocollen werken en wordt er gekeken naar sterke punten en mogelijke verbeterpunten van de praktijk. Bij goed bevinden wordt er een certificaat uitgereikt, waarmee wij onze kwaliteit waarborgen. Onderdeel van de HKZ kwalificatie is ook dat wij een enquête uitvoeren onder onze patiënten, om plus- en verbeterpunten aan het licht te brengen. Ons kwaliteitscertificaat hebben wij voor 2021/2022 weer ontvangen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001.
Omdat wij HKZ gekwalificeerd zijn, zijn wij een erkend leerbedrijf voor stagiaires tandartsassistente.

KNMT praktijkvisitatie

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft onze praktijk zich laten visiteren in het najaar van 2015. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar: 

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Uit de samenvatting van het verslag van de visitatie:
“Dit rapport betreft het verslag van de visitatie die is uitgevoerd door gediplomeerde visiteurs van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde) bij Tandartsenpraktijk Burgum.
Alle gesprekken zijn op een open, vriendelijke en aangename wijze verlopen. Dat geldt ook voor de ontvangst en de evaluatie aan het eind van de middag.
De visitatie heeft plaatsgevonden op locatie op maandag 16 november 2015 van 11.00 – 18.30 u en is uitgevoerd door Gert Oonk, assistent visiteur en voorzitter, en Jos Hillemans, hoofdvisiteur en secretaris.
De visiteurs verklaren hierbij dat de tandartsen Robert Huijser van Reenen, Anneke Huijser van Reenen, Charlotte Oonk, Romina Storm en Grace Kuipers de visitatie met goed gevolg hebben doorlopen.

Algemene indruk van de praktijk
De algemene indruk van de praktijk is zeer goed. De praktijk is netjes, verzorgd, heel goed georganiseerd en schoon. Alle personeels-, onderhouds- en andere dossiers zijn goed op orde. De taakdelegatie lijkt voor wat betreft de opdrachtrelatie goed op orde, al blijkt dit niet direct uit de antwoorden op de vragenlijsten. Er is heel veel aandacht voor hygiëne en dat is heel goed in up-to-date-protocollen vastgelegd, die goed worden nageleefd. Volgens de WIP-richtlijn is ‘schoon’ en ‘vuil’ goed gescheiden. Uit alle waarnemingen blijkt dat het volledige team zijn uiterste best doet om de kwaliteit zo goed mogelijk te borgen, daarin aangestuurd door de alle tandartsen, maar ook ingegeven door de eigen wens om het zo goed mogelijk te doen.”